Condicions oferta honoraris compradora

Els comuniquem que iniciem el projecte canal-inversor mitjançant el qual li presentarem oportunitats d’inversió en immobles.

El fet de participar en aquest projecte suposa reconèixer a IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ, S.L. com a l’intermediari en exclusiva de l’operació, i per tant, l’assumpció de les obligacions de confidencialitat i de no competència deslleial. En conseqüència, hauran d’aplicar confidencialitat en el tractament de les dades i de la informació que li siguin confiades o a la qual tinguin accés amb ocasió de la presentació i/o negociació d’aquestes oportunitats d’inversió, de forma que utilitzaran la informació amb l’únic propòsit d’analitzar i valorar la potencial oportunitat d’inversió, no podent divulgar, comunicar ni cedir la informació a tercers, excepte als empleats propis o als assessors imprescindibles per l’anàlisi de la operació, als quals haurà d’informar de l’àmbit de confidencialitat.

Igualment, assumeix els compromisos de no fer competència deslleial a IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ, S.L. i no captar els seus clients. El fet de participar suposa reconèixer que el titular, propietari o gestor de l’immoble és contacte i client únicament i exclusivament d’IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ, S.L., i per aquest motiu es compromet a no promocionar, ofertar o contractar de forma directa o indirecta la seva participació, adquisició o inversió ni aportar potencials partícips, adquirents o inversors al titular, propietari o gestor. En conseqüència, qualsevol contacte, comunicació o relació comercial directa o indirecta amb aquells es coordinarà i canalitzarà necessàriament mitjançant IMPLICA SERVEIS I GESTIÓ, S.L.

ELS HONORARIS D’AQUESTA OPERACIÓ ANIRAN A CÀRREC DE LA PART COMPRADORA.

No es reconeixerà en cap cas el pagament d’honoraris a tercers.

Qualsevol informació respecte a les ofertes enviades s’haurà d’enviar a la següent adreça de correu: canalinversor@implica.eu