GESTIÓ DE PROJECTES

Gestió total del projecte


La part més significativa dels immobles que gestionem són:

  • Terrenys en procés de gestió urbanística
  • Solars
  • Projectes en curs aturats

La gestió i desenvolupament dels mateixos és una fórmula per augmentar el seu valor i capacitat de liquidació i minimitzar, per tant, la pèrdua latent.

Una alternativa per a liquidar aquests actius és el desenvolupament de projectes realistes i diferenciats, malgrat que s’hagi d’assumir un increment de la inversió.

En aquests casos proposem participar o liderar la Junta de Compensació corresponent, ja que recomanem continuar el desenvolupament urbanístic per consolidar la inversió:

  • Evitem que el sòl torni a rústic per canvi en el planejament o en la normativa vigent: consolidem drets
  • Per a cada etapa desenvolupada augmenta el valor de la taxació de la inversió
  • Avancem en la consolidació de la inversió per tal que es reconegui com a sòl
    finalista i augmentar, d’aquesta manera, la seva capacitat de liquidació a mitjà termini.

Proposem desenvolupar projectes per ocupar les necessitats del mercat que no estan ateses. En aquests casos pot ser interessant iniciar un projecte diferenciat ja sigui directament o través de la col·laboració amb els operadors locals.

Existeixen projectes aturats com a conseqüència de les dificultats financeres sofertes pel promotor abans de traspassar la propietat d’aquests a l’Entitat Financera. En aquells casos en què el grau d’avanç del projecte sigui significatiu s’haurà d’analitzar el cost pendent d’execució per valorar la viabilitat del mateix i  liquidar-ho una vegada finalitzat.

En els casos d’adjudicació d’edificis en què el cost de la liquidació sigui inasumible pot ser interessant posar-los en rendiment.

Aquest servei està orientat als propietaris de sol en desenvolupament representant-los en les Juntes de Compensació o a les mateixes Juntes de Compensació que transformen terrenys urbanitzables. En ambdós casos requereixen d’un lideratge en la gestió de les seves inversions amb l’objectiu de finalitzar tot el procés urbanístic. El nostre equip pot assumir aquesta tasca per delegació de la propietat amb una visió global, técnica, legal i financera.