Gestió d’actius adjudicats

L’experiència acumulada per Implica durant els darrers anys ens permet oferir un servei integral orientat a entitats financeres per a la gestió dels seus actius adjudicats.

Mediació i re-estructuració financiera

En aquells casos en què els Riscos amb Garantia Hipotecària entrin a la fase contenciosa i per evitar que desemboquin en una adjudicació via dació, compravenda o execució hipotecària, seria oportú analitzar la situació real del deutor i dels actius a adjudicar per explorar altres opcions per donar, si és possible, viabilitat a l’operació:

En aquests casos IMPLICA proposa actuar per delegació de l’Entitat Financera i de manera coordinada amb els departaments afectats per aquests processos: Riscos, Direcció Comercial Territorial, Assessoria Jurídica, Actius Adjudicats…

El nostre objectiu és actuar com a gestor d’aquest risc amb una visió transversal tant de la inversió com dels diferents departaments de la pròpia entitat financera relacionats amb l’operació.

Gestió de les adquisicions

A la fase anterior a l’adquisició de l’Actiu Immobiliari és bàsic recopilar tota la informació i documentació que hi estigui relacionada per evitar “sorpreses a posteriori”. Un cop realitzada l’adquisició, aquesta gestió és molt més complicada.

OPERACIÓ CONTENSIOSA

Garantia hipotecària
Liquidacions concursos acreedors

IMPLICA

Informe bàsic
Pla d’accions immediates
Pla de manteniment

ADQUISICIÓ

Assistència. Recopilació documentació
(jurídica, tècnica, comercial, contractes, companyies…)

IMPLICA proposa participar en aquest procés per a diagnosticar en quin estat es troba l’actiu als instants previs a l’adquisició per tal que l’Entitat pugui realitzar l’adquisició amb les màximes garanties i seguretat i assistir a aquesta en el moment efectiu de l’adquisició.

Control i manteniment d'immobles

IMPLICA proposa la redacció de l’Informe Bàsic de cada actiu adjudicat, adaptat a la tipologia de cadascun d’ells (solars, edificis per enderrocar, obres en curs, habitatges acabats, habitatges usats…). Consta de tres parts:

Fitxa de l’immoble. Es descriu l’immoble i els seus aspectes més rellevants:

Pla d’accions immediates. En aquesta part del documet es recullen les incidències detectades i les accions necessàries per minimitzar els riscos presents i futurs. Pla de manteniment. Detall de les accions de manteniment periòdiques necessàries de cada immoble. Una vegada identificat correctament l’actiu és necessari desenvolupar les accions previstes a l’Informe Bàsic: Desenvolupament del Pla d’Accions. La tipologia de cada acció és molt diversa. IMPLICA les gestiona de manera directa o través de la col·laboració de professionals externs:
Desenvolupament del Pla de Manteniment.
IMPLICA lidera el desenvolupament de les accions de manteniment previstes a més de visitar cadascuna de les finques gestionades de forma periòdica.

IDENTIFICACIÓ
INFORME BÀSIC

(Fitxa Immoble / Pla Accions / Pla Manteniment)

GESTIÓ IMMEDIATA
DESENVOLUPAMENT I PLÀ D’ACCIONS

GESTIÓ MITJÀ I LLARG TERMINI
DESENVOLUPAMENT PLÀ MANTENIMENT

IMPLICA proposa participar en aquest procés per a diagnosticar en quin estat es troba l’actiu als instants previs a l’adquisició per tal que l’Entitat pugui realitzar l’adquisició amb les màximes garanties i seguretat i assistir a aquesta en el moment efectiu de l’adquisició.

Reinici de projectes aturats

IMPLICA es troba en disposició d’assumir el lideratge dels projectes aturats en curs. El nostre equip un cop analitzat l’actiu redactarà l’informe Due Diligence per determinar quina inversió resta pendent, en quin termini es podrà executar i sota quins criteris de qualitat i compliment normatiu caldrà desenvolupar el projecte. Un cop realitzat aquest diagnòstic i d’acord amb la propietat estarem en disposició d’assumir la gestió integral del projecte.

Gestió de la venda

Per assolir aquesta fita, IMPLICA proposa els següents serveis:

Regularització administrativa de l’actiu. En funció de la procedència de l’immoble (compra-venda, execució hipotecària, dació de pagament, liquidació concurs de creditors, …) poden existir irregularitats administratives que impedeixin la seva liquidació de forma immediata:

Seguiment del contracte privat i de l’escriptura pública de compravenda.

Comercialització i/o coordinació dels comercialitzadors.

El nostre equip està aquí per ajudar-te