Què hem de fer amb el patrimoni municipal de sòl i habitatge?

El problema actual de les administracions públiques pel que fa a garantir el dret a l’habitatge ja no és la manca de sòl sinó que no disposen, en general, de recursos suficients per promoure habitatge social sobre aquests terrenys.

Les darreres novetats legislatives en matèria d’habitatge generen a més noves obligacions per als Ajuntaments i empreses municipals, impedint en molts casos l’alienació d’aquests terrenys municipals (quan es tracta de patrimoni de sòl i habitatge sobre reserves d’habitatge protegit)  i vinculant la seva promoció al règim de lloguer.

Què es pot fer des del món local davant d’aquesta situació? Des de GMG-IMPLICA entenem que és clau una correcta gestió del Patrimoni públic de sòl i habitatge, i en aquesta línia oferim als Ajuntaments un servei d’assessorament integral per analitzar els béns municipals de que disposen per plantejar estratègies de cara a la seva mobilització: Identificar quins terrenys són òptims per a la promoció pública d’habitatge, quins altres poden alienar-se per obtenir recursos suficients per executar aquestes promocions, o quines poden ser executades i gestionades per tercers agents, mitjançant dret de superfície, concessió, etc.

Els professionals de l’equip de GMG-IMPLICA estem treballant amb diversos ajuntaments i empreses municipals per diagnosticar, tenint en compte els diferents punts de vista (arquitectònic, urbanístic, econòmic i legal) quina viabilitat tenen aquests béns de cara a la seva promoció, en quines modalitats, i a quins agents poden interessar (fundacions, empreses públiques o privades, cooperatives, etc.).

Quan és d’interès per l’Ajuntament, aquests treballs poden complementar-se també amb un estudi de la demanda per analitzar les necessitats d’habitatge social i poder determinar a qui han d’anar adreçats (joves en edat d’emancipació, gent gran, famílies excloses del mercat lliure, etc.). O també, una vegada identificades les actuacions prioritàries, amb un estudi aprofundit de les promocions mitjançant un avantprojecte o memòria valorada d’aquestes que permeti afinar molt més pel que fa a tipologies, costos i rendiment.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te