GMG-IMPLICA realitza informes de viabilitat per a promocions d’habitatge social per a les administracions locals

L’entrada en vigor del Decret Llei 17/2019, que modifica l’actual Llei d’urbanisme, genera majors obligacions per als Ajuntaments pel que fa actuar per garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania. La voluntat d’aquesta nova legislació és mobilitzar els terrenys del patrimoni municipal perquè es creïn més habitatges socials, preferentment en règim de lloguer, i conservant la titularitat pública del sòl.

Davant d’aquest nou marc legal, molts Ajuntaments estan analitzant quines possibilitats tenen d’iniciar noves promocions d’habitatge protegit o d’allotjament dotacional. El problema ara ja no és la manca de sòl públic -la legislació urbanística vigent ha dotat als Ajuntaments de terrenys amb aquesta finalitat- sinó els recursos disponibles per executar aquestes promocions.

En aquest context, l’equip de GMG-IMPLICA ha estat treballant recentment en l’estudi de viabilitat d’alguns d’aquests terrenys per diversos ens públics: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castellar, PUMSA, Ajuntament de Mataró… Es tracta de treballs molt transversals atès que s’han d’analitzar des del punt de vista econòmic, arquitectònic, urbanístic, i en ocasions també social, quan cal prèviament analitzar la demanda d’habitatge. Es tracta per tant d’un camp en el que els professionals de GMG-IMPLICA podem oferir un bon servei.

El treball comença per l’estudi d’un o diversos solars municipals a nivell arquitectònic -o en ocasions a partir de l’anàlisi prèvia a nivell més general del patrimoni municipal de sòl- per fer una valoració acurada de costos, i a partir d’aquí avaluar la viabilitat econòmica de la promoció tenint en compte les diferents variables que condicionen el resultat: projecció d’ingressos, subvencions, finançament, etc. En funció de l’origen i la qualificació del sòl s’estudien les possibilitats de promoció en les diverses modalitats admeses: promoció pública, concessió, dret de superfície, alienació, permuta… En cas de que no s’assoleixi un grau de viabilitat suficient, es poden plantejar alternatives que en ocasions poden comportar actuacions a nivell urbanístic (modificació del planejament, instruments de gestió) o a nivell econòmic (majors aportacions públiques, etc.).

L’objectiu final és veure quines possibilitats reals es poden plantejar per executar aquests habitatges. Pocs ajuntaments poden assumir la promoció pública d’aquest tipus de projectes, però hi ha altres vies, en funció de les condicions de cada cas, que poden resultar atractives per altres agents, com fundacions i entitats sense ànim de lucre, empreses promotores, cooperatives, etc.

Comparteix aquest post:

Post relacionats

El nostre equip està aquí per ajudar-te